OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) živnostníka Maxmiliana Dreslera, se sídlem U Kovárny 144, 252 26 Třebotov, zapsaného v živnostenském rejstříku pod IČO 09782281 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012Sb občanský zákoník (dále jen „občanská zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://coalsky.eu (dále jen webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“) a herním serveru.
 3. 1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě po vzájemné dohodě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. 1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. 1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. 1.5. Pravidla používání služeb sítě Coalsky.eu jsou dostupná k zobrazení na webové stránce https://coalsky.eu/pravidla pod názvem Pravidla (dále jen „Pravidla“). Jestliže jsou tyto Obchodní podmínky v rozporu s Pravidly, platí ustanovení uvedené v těchto Obchodních podmínkách.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY – OBJEDNÁVKA
 • 2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a to včetně cen uvedeného zboží, přičemž v cenách je zahrnuta daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, proto jsou platné vždy ceny zveřejněné na webové stránce. Prodávající má právo uzavřít kupní smlouvu za jiných, individuálních podmínek.
 • 2.2. Prodávající má právo sjednat a uzavřít kupní smlouvu za individuálních podmínek, které budou určeny dle dohody mezi kupujícím a prodávajícím.
 • 2.3. Zboží uvedeno na webové stránce není fyzického charakteru, z toho důvodu prodávající nebude žádat žádné další náklady spojené s dodáním či balením zboží.
 • 2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit obchod“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 2.5. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění přezdívky a emailu, a seznámení se s obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 • 2.6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 • 2.7. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 • 2.8. souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 2. 3.1. Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby uvedenými na webových stránkách:
 3. 3.1.1. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému; z nabídky obchodu
 • 3.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
 • 3.3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu prodávaného zboží bez předchozího upozornění.
 • 3.4. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícímu kdykoliv odebrat výhody v případě porušení stanovených Pravidel či případného uzavření herního serveru Coalsky.cz.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 2. 4.1. Zboží nabízeno na webové stránce není fyzického charakteru, z toho důvodu přeprava zboží neprobíhá a dodání zboží je vždy elektronicky předáno do 5 min. od zaplacení objednávky.
 3. 4.2. Kupující je povinen si uchovat potvrzení o platbě pro případnou pozdější reklamaci.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 2. 5.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího. Toto ustanovení neplatí v případech reklamace vinou prodávajícího-například záměna zboží.
 3. 5.2. Nejedná-li se o případ uvedených v čl. 5.1. obchodních podmínek, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, ve kterém je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla společnosti, či na adresu elektronické pošty [email protected].
 4. 5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 5. 5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. a 6.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to převodem z účtu na účet.
 6. 5.5. V případě, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 1. VÝPADKY WEBOVÝCH STRÁNEK, SERVERU
 • 6.1. V případě uzavření webových stránek, nebo herního serveru, který slouží k využití nakoupených služeb na webu, má prodávající povinnost oznámit uzavření dopředu a doložit to důvody.
 • 6.2. Prodávající má také právo na odebrání nakoupeného zboží v případě zavření herního serveru.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 2. 7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění předpisů.
 3. 7.1.1. V souvislosti s novelou zákona o ochraně osobních údajů GDPR je vyžadován souhlas zákazníka před odesláním objednávky se zpracováním osobních údajů.
 4. 7.2. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 5. 7.2.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 6. 7.2.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 7. 7.2.3. požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
 8. 7.3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 1. PODPORA
 2. 8.1. Při problému se zakoupením zboží, objednávkou, nebo pouze s dotazem se nakupující, nebo potencionální zákazník může obrátit na podporu, která je umístěna na komunikační platformě Discord, nebo prostřednictvím výše uvedeného emailu.
 3. 8.2. Podpora není povinna odpovídat na vulgárně položené dotazy, na dotazy v jiném jazyce než v jazyce českém, na špatně položené dotazy anebo na dotazy netýkající se služeb a podmínek webové stránky.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 2. 9.1. Vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právní předpisů.
 3. 9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 4. 9.3. Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
 5. 9.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: [email protected].